Проект „Готови за училище"

Период на изпълнение: септември 2014 г. – юли 2015 г/.09.2015г.-07.2016г/09.2016г.-07.2017г

Проектът цели подобряване на обхвата и посещамостта в детските градини на възраст от 3 до 6 години от уязвими общности.

По проекта в ОДЗ ”Щастливо детство” – с.Кирчево се покриват таксите за детска градина на обхванатите деца. Сдружение „Знание” Ловеч в партньорство с детската градина изпълнява дейностите на местно ниво.

Изпълнението на проекта в национален мащаб и прилагането на изследователски подходи при оценката на въздействието ще помогне за намиране на икономически ефективни стратегии, насърчаващи достъпа и повишеното участие в ранното образование на децата. Очакваният ефект е значително увеличаване на посещаемостта на деца от уязвими общности и вследствие на това подобряване на познавателните и социални умения и училищна готовност на тези деца.

Източник на финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива”, с подкрепата на Фондация „Америка за България” в сътрудничество със Световната банка.
Национална програма „С грижа за всеки ученик”


Период на изпълнение:
• учебна 2013/2014 година – 2 групи;
• учебна 2014/2015 година – 2 групи.
• Учебна 2015/2016 година – 2 групи

Осигуряването на педагогическа подкрепа чрез допълнително обучение по български език и литература има за цел повишаване степента на владеене на българския език и достигане на училищна готовност.
Източник на финансиране: Mинистерство на образованието и науката