Във връзка с решение, взето на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведен на 28.04.2023 г., от 01 07.2023 г. до 31.12.2023 г. изпълнението на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ще продължи по операция „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" (REACT - EU). В тази връзка моля да имате предвид следното, като предприемете съответните действия, свързани с актуализиране на административната и отчетна документация:

Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" (АПСПО) продължава да се изпълнява като Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".
Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др. по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" след 01.07.2023 г. продължава да се изпълнява като Дейност Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".
Дейност 3: Институциите, изпълняващи дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" ще изпълняват и нова дейност в рамките на проект BG05M20P001-5.001 -0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - Дейност. Работа с родители (за детски градини).
Дейността е планирана с цел постепенна промяна на нагласите чрез целенасочена работа с родителите, която може да има ключова роля не само за успешното включване в първи клас, но и за превенция на отпадането от училище в следващите класове. За финансиране на интензивната работа с родители, която ще бъде осъществявана в рамките на поне два месеца, ще се прилага единичен разход в размер на 24 лв.

Проект „Готови за училище"

Период на изпълнение: септември 2014 г. – юли 2015 г/.09.2015г.-07.2016г/09.2016г.-07.2017г

Проектът цели подобряване на обхвата и посещамостта в детските градини на възраст от 3 до 6 години от уязвими общности.

По проекта в ОДЗ ”Щастливо детство” – с.Кирчево се покриват таксите за детска градина на обхванатите деца. Сдружение „Знание” Ловеч в партньорство с детската градина изпълнява дейностите на местно ниво.

Изпълнението на проекта в национален мащаб и прилагането на изследователски подходи при оценката на въздействието ще помогне за намиране на икономически ефективни стратегии, насърчаващи достъпа и повишеното участие в ранното образование на децата. Очакваният ефект е значително увеличаване на посещаемостта на деца от уязвими общности и вследствие на това подобряване на познавателните и социални умения и училищна готовност на тези деца.

Източник на финансиране: Фондация „Тръст за социална алтернатива”, с подкрепата на Фондация „Америка за България” в сътрудничество със Световната банка.
Национална програма „С грижа за всеки ученик”


Период на изпълнение:
• учебна 2013/2014 година – 2 групи;
• учебна 2014/2015 година – 2 групи.
• Учебна 2015/2016 година – 2 групи

Осигуряването на педагогическа подкрепа чрез допълнително обучение по български език и литература има за цел повишаване степента на владеене на българския език и достигане на училищна готовност.
Източник на финансиране: Mинистерство на образованието и науката